A one-to-one performance by Liv Kristin Holmberg during Artistic Research Autumn Forum in Nidaros Cathedral.

Only Connect i samarbeid med Galleri Maria Veie presenterer:

[Norsk presentasjon nedenunder]

Showtimes and info about registration:

Do you want to experience the Liturgy of Paralysis in Nidaros Cathedral - a ritual concert installation for one person at a time? Send a sms with your name to +47 971 95 857 and you will be allocated a time for attendance in the evening of 18th or 19th of October 2021. Each performance lasts approx. 30 min. Please note that there is a limited number of seats.

This project

is an investigation of the potential of paralysis as artistic material. Instead of fearing paralysis, we want to examine stagnation, emptiness, and to think of paralysis as a place of transformation. The project has grown out of Liv Kristin Holmberg's artistic research project Kunstliturgien (The Art Liturgy), where she deals with the most famous church liturgies (the ritual processes baptism, weddings, funerals, etc.) and turns these into performances.


Holmberg has commissioned a work by composer Eirik Havnes for her series of musical-theatrical experiments. The work premiered during the festival Only Connect this spring, and is now shown during the Artistic Research Autumn Forum in Trondheim in collaboration with Nidarosdomen and Nils Aas Kunstverksted.

During the pandemic, Havnes and Holmberg travelled the Norwegian countryside and collected emptiness and organ sounds that form the foundation of the work. Havnes has written the organ work «Requiem for an empty room» for as many as 20 different church organs. These are located in churches in Norwegian villages which are in less use than before.

In recent years, Havnes has immersed himself in microtonal compositions, and uses this collection of different organs to be able to compose microtonally for a church organ. Havnes' organ work is also based on the French organist Louis Vierne (1870–1937)'s work "Stèle pour un enfant défunt" (A memorial to the death of a young boy). Vierne was organist in Notre Dame in Paris and performed this work in his announced closing concert in the church when he died of ill health over the keys as he came to the last note of the work, with his foot lying on the deep E. of the pedal board. This was the last concert in Notre Dame, before the church was reserved for liturgical music. Vierne has also been chosen as a starting point and source of inspiration in the commissioned work because his music and work are central to Holmberg's artistic practice.

The Liturgy of Paralysis is about seeking out emptiness and loneliness, about exploring the paralysis, isolation and emptiness that we were hit by during the pandemic. We want to give emptiness, isolation and paralysis an artistic form.


Eirik Havnes (b. 1989)

is an artist, musician, composer and poet with a background from Music Technology at NTNU. He creates works on the fringes of established genres or works that challenge traditional technical solutions. With a playful relationship to conceptuality, technology and perception, Havnes explores how sound and art can give the audience new knowledge about the world around them.


Liv Kristin Holmberg (b. 1980)

is a research fellow in artistic development work at the Norwegian Academy of Music. She is a classical pianist and organist from NMH and the Sibelius Academy in Helsinki, has studied philosophy, history of ideas and musicology at the University of Oslo and Humboldt University in Berlin, and has an MFA from KhiO. Holmberg works with experimental musical theater and art projects in churches, and has been the artistic director of a large number of stage productions.


Maria Veie Sandvik (b. 1977)

is a curator, critic and director at Nils Aas Kunstverksted at Inderøy. She has a cand.philol. degree in art history from the University of Oslo, and wrote her dissertation on iconography and church decoration. Recently published: «Sozialdemokratische Himmelfahrt. Synkretistische Kunst im Sicherheitssaal der Vereinten Nationen» at Wallstein Verlag in 2021 and «Two National Icons: Gustav Vigeland + Nidaros Cathedral» at Museumsforlaget in 2019.


[Norsk]

Paralysens Liturgi


Er det rom for paralyse i kunsten? Rom for paralyse i kirken? Skulle det finnes noe i den tomheten, i den stille venten, i tiden uten prosjekt? Kan det finnes noe i paralysen som vi trenger?

Dette prosjektet handler om å undersøke paralysens potensial som kunstnerisk materiale. Istedenfor å sky paralyse og stillstand så ønsker vi å undersøke stillstanden, tomheten, og å tenke tilstanden som et sted for forvandling. Prosjektet har vokst ut av Holmbergs kunstneriske forskningsprosjekt Kunstliturgien, hvor hun tar for seg de mest kjente kirkelige liturgier (de rituelle prosessene rundt dåp, bryllup, begravelse osv.) og omgjør disse til performanser. Holmberg har bestilt et verk av komponist Eirik Havnes til sin serie med musikkteatrale eksperimenter.


Visningstider og info om påmelding

Ønsker du å oppleve Paralysens Liturgi i Nidarosdomen – en rituell konsertinstallasjon for ett menneske ad gangen?

  • Send sms med navn til 971 95 857 og du blir tildelt tid for oppmøte på kveldstid 18-19.10. Hver seanse varer ca. 30 min.


Om prosjektet

Havnes, Holmberg og cinematograf Kristian Davik Larssen har under pandemien reist rundt på den norske landsbygda og samlet inn tomhet og orgelklanger som danner fundament for verket. Orgelverket Requiem for et tomt rom har Havnes skrevet for hele 20 forskjellige kirkeorgler. Disse befinner seg i kirkerom i forskjellige bygder i Norge som på grunn av fraflytning er i mindre bruk enn før. Orglene er stemt litt forskjellig, slik at en A fra ett orgel ikke samsvarer med en A fra et annet orgel. Havnes har de siste årene fordypet seg i mikrotonale komposisjoner, og bruker denne samlingen av forskjellige orgler for å kunne komponere mikrotonalt for kirkeorgel. De samme kirkerommene er filmet av Larssen, og klippet sammen til et nytt og foranderlig kirkerom som følger musikkverket i en både mobil og samtidig stedsspesifikk installasjon, hvor kirkerommet blir flyttet inn i kunstrommet.

Havnes har i orgelverket tatt utgangspunkt i den franske organisten Louis Vierne (18701937) sitt verk "Stèle pour un enfant défunt" (Et minnesmerke for en ung gutts død). Vierne var mangeårig organist i Notre Dame i Paris og fremførte dette verket i sin annonserte avslutningskonsert i kirken da han av dårlig helse døde over tangentene idet han kom til verkets siste tone, med foten liggende på pedalbrettets dype E. Dette var den siste konserten i Notre Dame, før kirken ble forbeholdt liturgisk musikk. Vierne er valgt som utgangspunkt og inspirasjonskilde i bestillingsverket da hans musikk og virke står sentralt i Holmbergs utforskende praksis og performanceverk. Tematisk og formmessig har verket klare forbindelser til den situasjonen vi alle står i. I tillegg var verkets forarbeid (researchreisen, komposisjonsprosessen og opptak av orgelklanger fra tjue kirker i Holmbergs hjemfylke) mulig og gjennomførbart tross koronasituasjonens mange forhåndsregler og restriksjoner. Paralysens Liturgi handler om å oppsøke tomhet og aleneværen, om å utnytte den paralyse, isolasjon og tomhet som vi nå er rammet av. Vi gir tomheten, isolasjonen og paralysen en kunstnerisk form. Paralysens Liturgi er ett av flere elementer i Holmbergs kunstneriske forsknings-prosjektet Kunstliturgien en utforskning av kunsten som forvandlingsverktøy. Det er også en utforskning av kunstens grenser en undersøkelse av hva kunsten kan og ikke kan. Hvor slutter kunsten, hvor begynner kunsten?

Liturgiens mulighet er å skape en annen mening med våre mangler og våre lengsler. Slik den franske filosof Simone Weil beskriver har vi mistet kontakt med virkeligheten, fordi vi er fanget i en forståelse om at virkeligheten og dens mening (både identitet, verdier og skjønnhet) er et resultat av våre egne konstruksjoner. Dette avføder en konstant jakt på mening som skaper mer rastløshet, fragilitet og selvopptatthet. Weils alternativ til denne konstruksjonstanke er en ikke-diskursiv oppmerksomhets-praksis der man trer tilbake fra de umiddelbare tanker og følelser, fra ens preetablerte forventninger og skjemaer, der en ydmykhet gis plass og rom, slik at en mer forbindende virkelighet kan sive inn. Ny viten og ny læring kan ikke for Weil oppsøkes, men oppstår av omstendigheten, de er utenfor ens egen kontroll. Læring og innsikt handler mer om mottagelighet enn om mestring. Kanskje kan oppmerksomhet være det ledd som kan bygge bro mellom kunst og etikk?


Om skaperne


Eirik Havnes

(1989) er kunstner, musiker, komponist og poet med bakgrunn fra Musikkteknologi ved NTNU i Trondheim. Han fokuserer ofte på å skape verk i ytterkant av etablerte sjangere eller verk som utfordrer tradisjonelle tekniske løsninger. Med et lekent forhold til konseptualitet, teknologi og persepsjon utforsker Havnes hvordan lyd og kunst kan gi publikum ny kunnskap om verden rundt seg. Han har i en årrekke arrangert konserter som trosser de tradisjonelle rammene for hva en konsert kan være, inkludert en rekke bestillingsverker for flerkanals lyd. Havnes har vist lydinstallasjoner ved bl.a Trøndelag Senter for Samtidskunst, Bomuldsfabriken, TEKS, Heimdal Kunstforening, Høstscena, Lydgalleriet og Meta.Morf, samt en permanent utsmykning av Parken Kulturhus. I 2019 kom dokumentarfilmen Polyfonatura hvor regissør Jon Vatne følger Havnes sitt arbeide med feltopptak i fire år.

Eirik Havnes
Eirik Havnes (Foto: Jenny Langlo

Liv Kristin Holmberg

(f. 1980) er stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges Musikkhøgskole (NMH). Hun er utdannet klassisk pianist og organist fra NMH og Sibelius Akademiet i Helsinki, har studert filosofi, idéhistorie og musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og Humboldt Universität i Berlin, og har en MFA fra Kunstakademiet i Oslo. Holmberg arbeider med kunst i kirkerom og eksperimentelt musikkteater, og har vært kunstnerisk leder og medvirket i en lang rekke sceniske produksjoner. Hennes tverrkunstnerisk praksis har særlig fokus på utopisk filosofi og forholdet mellom kunst og tro. Holmberg har presentert sine verk ved bl.a. Berlin Art Week, Høstutstillingen, MAGO, Norsk skulpturbiennale, Fotogalleriet, Autocenter Gallery (Berlin), Nikolaj Kunsthal, Akershus Kunstsenter, Fylkingen (Stockholm), Spriten Kunsthall, Borealis Samtidsmusikkfestival, NOoSPHERE Arts (New York), Rogaland Kunstsenter, Kunstbanken Hamar, Oslo Pilot, Spikersuppa Lydgalleri, Kunstmuseet i Nord-Trøndelag, Interzone International Contemporary Music Festival (Novi Sad), Stamsund Internasjonale Teaterfestival, Telemark Kunstsenter, Vinterscenen, Happy Days, Black Box Teater, Kiel BBK, Kulturkirken Jakob, samt i en rekke kirker i Norge og Nord-Europa.

Liv Holmberg
Liv Holmberg (Foto: Helge Ottesen Varden)


Maria Veie Sandvik (f. 1977) er kurator, kritiker og forlagsredaktør. Hun har en cand.philol.-grad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo, og skrev sin avhandling om ikonografi og kirkeutsmykning i 2005. Sandviks siste publikasjoner er «Sozialdemokratische Himmelfahrt. Synkretistische Kunst im Sicherheitssaal der Vereinten Nationen» i Von der Repräsentation zur Intervention. Die Vereinten Nationen im Spiegel der Kunst, “This Is Daily Living” i Scores for Daily Living, Gustav Vigeland + Nidarosdomen. To nasjonale ikoner og Kunstforum 01/20 om nordiske kunstnere i Berlin.

Maria Veie Sandvik (Foto:
Maria Veie Sandvik (Foto: Chris Erlbeck)


Støttet av Norsk Kulturråd


Arrangementsbildet (foto: Eirik Havnes) er tatt under vår researchreise / opptaksreise i mitt hjemfylke Telemark: fra Landsmarka Kapell i Nome kommune.