Årsmelding 2016

Årsmelding 2016 for Nidaros domkirke og Vår Frue menighet


1. Innledning

Årsmeldingen for Nidaros domkirke og Vår Frue menighet skal gi et inntrykk av den aktiviteten som har foregått, både i kirkene og i ulike råd og utvalg i 2016.

Pr. 31.12.2016 hadde menigheten 6234 6.415 medlemmer. Antallet inkluderer de som har status tilhørende, dvs. de som ikke er døpt, men hvor minst én av foreldrene er medlem noe som tilsier en nedgang 181 medlemmer siden 2015.

I løpet av 2016 ble det avviklet 947 gudstjenester og 272 konserter/musikkandakter i menighetens to kirker. I tillegg kommer andre kulturarrangement, flere hundre hjemmebesøk, eldretreff og andakter på institusjonene i soknet vårt, frivilligfester, motivasjonssamlinger, samt mye barne- og ungdsomsarbeid (inkl konfirmantarbeidet).

Virksomheten i et «normalår» er langt ut over det ordinære for alle andre menigheter i landet. Dette er en direkte konsekvens av at vi er nasjonalhelligdommen. Høytidene jul/påske/pinse er derfor store og arbeidsintensitive for alle i staben, og medfører både ekstra gudstjenester og konserter. Vi har et stort fokus på «Det hellige døgnet» under Olavsfestdagene og samarbeider for øvrig godt om alle andre arrangement i kirka under denne festivalen. I juni var det signingsjubileum, noe som medførte et stort arbeid for staben. Dette var samtidig med sentralkomitemøte i Kirkenes Verdensråd, noe som ga en enda mer hektisk tid enn ellers. Gjennomføring av Kirkemøtet i Trondheim gjenspeiler seg også i gudstjenestefeiringen vår.

Utvalgene våre har et jevnlig arbeid med «sine» oppgaver. Noen av disse rapporteres inn til menighetsrådet, andre løser de på eget mandat. Gjennom disse utvalgene klarer vi å holde fokus på oppgaver som ellers kunne forsvunnet i den store mengden av daglige arbeidsoppgaver.

Det er grunn til å peke på at den høye aktiviteten medfører en stor tidsbelastning på kirkerommet, og dermed de enkelte stillingenes mulighet til å utføre jobben sin på en god måte. Dette handler mye om «stilletid», dvs tid for den enkelte stillingskategoris behov for tid i kirka uten forstyrrelser fra andre ansatte / besøkende. Nå er dette blitt en kritisk suksessfaktor for oss. Med i dette bildet må det tas med at det er seks kor tilknyttet kirka, og alle disse trenger tid til sine arrangement. I tillegg kommer NDR’s åpningstider for publikum, omvisninger ut over denne tiden og innspilling av film og reality-show. For å kompisere situasjonen ytterligere nevnes at alle utleiekonsertene trenger øvings- og riggetid som også vanskeliggjør tidskabalen for ansatte.

Det legges ned et uvurderlig stort arbeid både av ansatte og frivillige. Menighetsrådet vil rette en stor takk til ansatte, frivillige og samarbeidspartnere for engasjement og stor arbeidsinnsats i året som gikk for kvalitativt godt arbeide!


2. Menighetsrådet

Menighetsrådet hadde 9 møter og behandlet 77 saker. Store saker i 2016 var økonomi, Vår Frue – Åpen kirke, julekrybbe VF, strategiplan, kortribuner i ND og messehakler i ND. Både medlemmer og varamedlemmer møter i menighetsrådsmøtene.

Medlemmer:

 • Lars Meland (leder tom okt-16),
 • Kari B Henningsen (nestleder),
 • Gunhild Oftedal (nestleder tom okt -16),
 • Terje Roll Danielsen,
 • Anne Isabel Udbye,
 • Anne Bauck – Larssen (nestleder fom nov -16),
 • Andreas Kjosavik (leder fom nov -16),
 • Are Risto Øyasæter
 • Bodil Slørdal (sokneprest).

Varamedlemmer:

 • Inger Bakken,
 • Albert Solberg,
 • Torhild Hovdenak,
 • Arne T Pedersen,
 • Ellen Hofstad

Møtende i rådet:

 • Priscilla Beck (repr. fra Den anglikanske menigheten)
 • Jørund Hølaas (daglig leder)

Arbeidsutvalget (AU) har bestått av leder, begge nestledere, sokneprest, domprost og daglig leder.


3. Andre råd, utvalg, styrerepr. og samarbeidspartnere

 • Kirkelig fellesråd:
  • Kari Bach Henningsen (repr),
  • Terje Roll Danielsen (vara)
 • Nidaros Pilegrimsgård:
  • Bjørn Soknes

 • Referansegruppe VF-ÅK:
  • Ellen Hofstad

 • Domkirken barnehage:
  • Rigmor Hjelm Juberg (repr.),
  • Marit Bergendahl (repr)
 • Vår Frue menighets aldersboliger:
  • Representanter:
   • Inger Brandtzæg (til -18),
   • Arne Inge Gipling (til -18),
   • Elna Ulleberg ( -18),
   • Ellen Ofstad (til -19)
   Vararepr:
   • Kjell Buer (til -18),
   • Gunhild Oftedal (-19),
   • Are Risto Øyasæter (-19)

 • Waisenhuskomiteen:
  • Lars Meland (tom okt-16),
  • Sissel Mørreaunet (tom okt -16),
  • Are Risto Øyasæter (leder fom nov -16),
  • Andreas Kjosavik,
  • Torhild Hovdenak (fom nov -16),
  • Jørund Hølaas
 • Nidarosdomens Guttekor:
  • Domprost Ragnhild Jepsen (repr),
  • Lars Meland (vara)

 • Olavsfestdagene:
  • Domprost Ragnhild Jepsen (repr),
  • Jakobe Olea Juul (vara)

 • Tidebønnsutvalget:
  • Leiv Arild Andenes (leder),
  • Irene Bergheim,
  • Albert Solberg (fra MR),
  • Torstein Amundsen (spr)
 • Trosoppl.utv. for prostiet:
  • Inger Bakken

 • Lokalt trosoppl.utvalg:
  • Inger Bakken,
  • Hedda Vormeland,
  • Simen Ådnøy Ellingsen,
  • Brit-Ninni Fossli (menigh.ped.)
  • Beate Lerdahl (kapellan)
 • Kirkens Nødhjelp:
  • Kontaktperson:Torhild Hovdenak

 • Grønn menighet:
  • Kontaktperson:Anne Isabel Udbye
 • Offerkomiteen:
  • Solveig Birkeland (klokker),
  • Anne Isabel Udbye
  • Per Ødegård
 • Paramentkomite:
  • Torstein Amundsen (sokneprest)
  • Thina Andresen (kirketjener),
  • Anne Storli Bauck-Larsen (fra MR)
  • Alf Helge Løhren

 • Gudstjenesteutvalg:
  • Sokneprest Bodil Slørdal (leder),
  • Magne H. Draagen (ledende domkantor),
  • Albert Solberg (MR),
  • Anne Sigrid Refsum Imsen (fra korene),
  • Alf Helge Løhren (fra tidebønnutv.)
 • Styret for stiftelsen ARESKAU:
  • Advokat Anders Dyrseth (leder),
  • Domprost Ragnhild Jepsen,
  • Lars Meland (tom okt -16),
  • Andreas Kjosavik (fom nov-16)

 • Misjon
  • Menigheten har misjonsavtale med Stefanusbarna i Kairo.
  • Kontaktperson: Andreas Kjosavik

4. Administrasjon

Fokusområder i perioden

 • Avklare bemanningssituasjonen
  • avklare publikumsmottakets åpningstid og bemanne de daglige oppgavene
  • styrke bemanningen i adm.gruppa
  • gjennomgang av bemanningskrav og opplæringsbehov ved arrangement i kirkene

  Kommentar: Nesten hele året gikk før det ble en avklaring på én av stillingene i administrasjonen. Året ble løst gjennom vikar i denne stillingen, noe som fungerte godt for enkelte av oppgavene, mens andre oppgaver ble liggende brakk. Åpningstida i resepsjonen har fungert, men den ønskede omrokkeringen på huset har ikke kommet i gang. Resepsjonen ligger derfor fortsatt i 2. etg og har dermed ikke universell tilgang.

  • Styrke arbeidsplanleggingen
   • bedre ressursplanleggingen og synliggjøre tidsbruk
   • etablere felles system for arbeidsplaner med avviksregistrering

  Kommentar: Arbeidet med å utvikle egnede arbeidsplaner har pågått gjennom hele året. Vi nærmer oss ferdigstillelse.

  • Fokus på arkiv og journalføring
   • bevisstgjøre og sørge for intern opplæring

  Kommentar: Pga sykefravær ble denne oppgaven nedprioritert.

  • Legge forholdene til rette for service utført av M6 (Kirkevergens administrasjon)
   • gjøre korrekte dokument tilgjengelig
   • alle ansatte skal bruke gjeldende kalenderverktøy for å vise tilgjengelighet

  Kommentar: Arbeidet med å få alle i organisasjonen til å bruke egnet kalenderverktøy har ikke ført fram. Dette vil det bli holdt fokus på videre.


  5. Personalet

  Pr 31/12-16 var følgende i staben:

  • Inger Helen Nygård - Avdelingsleder Domprostiet sone - 100 %
  • Jørund Hølaas - Dagl.leder NDVF/ adm.kons. Domprostiet - 100%
  • Marit Syrstad Lund - Konsulent - 100 %
  • Torbjørn Dybsland - Konsulent økonomi - 50 %
  • Siv Smedseng - Konsulent + musikkprodusent (50/50) - 100 %
  • Vegard Naustdal - Musikkprodusent - 100 %
  • Magne Draagen - Ledende domkantor – gruppeleder musikk - 100 %
  • Petra Bjørkhaug - Domkantor - 100 %
  • Anita Brevik - Dirigent - 75%
  • Solveig Birkeland - Klokker/menighetsarbeider – 65%/35% - totalt 100 %
  • Mari Kristine Brækken - Diakonimedarb.(sv.skapsperm fom juni) - 100 %
  • Runa Svare - Diakonimedarbeider (vikar fom juni) - 100%
  • Sjur Olsborg - Kirketjener - 100%
  • Ragnar «Timmo» Aune - Kirketjener, tjenestegj også iLademoen - 100%
  • Thina Andresen - Kirketjener, ansv paramenter,blomster,lys - 25 %
  • Ragnhild Jepsen - Domprost - 100 %
  • Bodil Slørdal - Sogneprest - 100 %
  • Torstein Amundsen - Sogneprest - 100 %
  • Beate Lerdahl - Kapellan - 100 %
  • Andrea Sveen Kvam - Ungdomsarbeider - Timebasis
  • Kristine S Kleveland - Kirkevakt - Timebasis
  • Hanna T Limstrand - Kirkevakt - Timebasis
  • Martin Kjærvik - Kirkevakt, kirketjenervikar - Timebasis
  • Alex Døsvik - Kirkevakt - Timebasis
  • Lars Borge - Kirkevakt - Timebasis
  • Frida Skotte - Kirkevakt - Timebasis
  • Anne Sigrid Imsen - Klokkeravløser - Timebasis
  • Marit Bergendahl - Klokkeravløser - Timebasis
  • Sigrid Selmer – Olsen - Dåpsvert - Timebasis
  • Turid Furnes - Dåpsvert - Timebasis
  • Anne K Lein - Dåpsvert - Timebasis
  • KfiT/NDVF gir et årlig tilskudd til Vår Frue - Åpen kirke tilsvarende årslønn for ett årsverk diakon.
  • Bjørn Moe er dirigent for Guttekoret, og er ansatt av koret.
  • Anne Kleivset er dirigent for Schola Sanctae Sunnivae, og er ansatt av koret.
  • Menigheten har et stort antall frivillige som gjør en uvurderlig innsats for menigheten. Inkludert de frivillige som driver diakonalt arbeid i Vår Frue kirke, har vi registrert om lag 350 personer. En stor takk til alle!

  6. Gudstjenesteliv og pilegrimsmottak


  Besøkende

  Vi har jevnt over høye besøkstall på hovedgudstjenester og høytidsdager. Fra 2015 er det 10 % økning totalt, og tilsvarer tallene fra 2014. På 61 hovedgudstjenester søn og helligdager deltok 21735 personer, et snitt på 356. På 46 kveldsmesser søndager var 2614 personer tilstede, et snitt på 56. Studentmenighetens kveldsmesser har et litt høyere snitt (55), mot de øvrige (35). På 9 dåpsgudstjenester lørdager deltok 2030 personer, snitt på 225 deltagere. Disse dåpsfølgene bidrar til å øke deltagerantallet på gudstjenester andre dager enn søn- og helligdager.


  Kirkelige handlinger

   Tallet på kirkelige handlinger er ganske stabilt. Vi hadde litt færre gravferd, men flere i seremonier skjedde i soknets kirker. En del av disse er utensogns. Det positive er at kirkene blir brukt til gravferd, og særlig at Vår Frue kirke synes å være opplevd som et godt rom for gravferd, i nært samarbeid med Åpen kirke.


   Dåp

    Av 141 dåp var 25 innensokns. Av de 116 utensokns er 10 døpt på St Olavs Hospital og 6 i Salem Menighet. Servicekontoret ved Fellesrådet melder om stor etterspørsel fra utensoknsfamilier om dåp i domkirka, og våre dåpsgudstjenester på lørdager ser ut til å dekke mye av behovet. Vi er i jevnlig dialog med KFiT om tilbud og rutiner rundt dette.


    Konfirmasjon

     33 ungdommer ble konfirmert.


     Vielser

      Av 33 vielser var 5 innensokns par. 3 forbønn for inngått ekteskap var alle utensokns. Det er stor pågang til de populære datoene om sommeren, men ofte ubrukte vigselslørdager oktober, november og januar til mars.


      Gravferd

       54 gravferder.


       Fokusområder i perioden

       • Ferdigstille lokal gudstjenesteordning
        • drøfte delforslag og prøve ut fortløpende etter godkjenning i MR.
        • søke Bispedømmerådet om godkjenning
         • Kommentar: Dette arbeidet er sluttført.
       • Avklare arbeidet med agender
        • drøfte rutiner og arbeidsfordeling
         • Kommentar: Det er laget nye rutiner for utførelsen av arbeidet. Fremdeles gjenstår en diskusjon både i råd og stab bl.a. om generelle agender vs særskilte agender.
       • Flytte hovedgudstjenesten til øst
        • ferdigstille kororgelet
         • Kommentar: Det ble sommeren 2016 tatt i bruk nye fleksible kortribuner i vest og øst.
       • Avklare dåpsfrekvens
        • evaluere forsøksordningen
         • Kommentar: Vi har etterhvert gode erfaringer med egne dåpsgudstjenester, og det er stor pågang av utensokns familier. Vi tilbyr dåp to ganger månedlig, én i hovedgudstjenesten og én i egen dåpsgudstjeneste.
       • Forvalte og fornye paramentene
        • anskaffe tre hvite messehakler
         • Kommentar: Avtalene med kunstnerne ble sluttført i 2016, og messehaklene planlegges tatt i bruk påsken 2017.
       • Tilpasse gudstjenester slik at barn ønsker å komme tilbake
        • være mer offensiv i å gi barn gudstjenesteoppgaver
        • utvikle familiemessene og – gudstjenestene med et barneperspektiv
         • Kommentar: I 2016 har vi lyktes med å etablere rutiner for gudstjeneste-oppgaver til våre egne konfirmanter. Det har vært søkt om ekstern støtte til utvikling av familiemessene og –gudstjenestene med et barneperspektiv, og dette arbeidet har startet. Det foreligger et forslag til trosopplæringsplan som inkluderer gudstjenester med barne-perspektiv, men det må arbeides videre med dette i 2017.
       • Delta i arbeidet med å etablere samisk alter i Nidarosdomen
        • klargjøre premissene for slik etablering
         • Kommentar: Samisk utsmykning til Johannes-stuken ble utført av Folke Fjällström, og innvies 6.2.17. Menigheten må finne et alternativt sted for barnekrok i kirkerommet. Trosopplæringsutvalget forbereder saken.
       • Anskaffe ny julekrybbe i Vår Frue
        • arbeide med utvikling og finansiering
         • Kommentar: Konkurranse ble gjennomført i 2016 og forslaget fra Gisle Harr ble valgt i juni. Vi fikk gledelig støtte fra Bykreditt høsten 2016, som gjør den fullfinansiert. Produksjon av julekrybben er noe forsinket, men innvielse planlegges 3.desember 2017.
       • Støtte pilegrimsgårdens arbeid
        • bidra økonomisk
         • Kommentar: Pilegrimsgården mottar en fast støtte fra menigheten til sitt arbeid.
       • Velge profil i pilegrimsarbeidet
        • drøfte ulike former for vandringer
        • vurdere Nidarosdomen som regionalt og internasjonalt pilegrimsmål
        • samarbeide med pilegrimspresten
         • Kommentar: Det er god dialog med pilegrimspresten, som dokumenterer økende antall pilegrimer, og behov for lengre sesong for pilegrimsmottak om høsten. Fra juli 2016 ligger nasjonalt pilegrimssenter under NDR’s virksomhet. Vi utvidet sesong for pilegrimsgudstjenester i Kapittelhuset uten orgel til medio september sommeren 2016, og planlegger det samme for sommeren 2017. Det er behov for tydeligere mål og synliggjøring av ressursbruk for menighetens bidrag til pilegrims- virksomheten.


       7. Diakoni

       I tall:

       Gudstjenester i Hosp.kirka:11

       Gudstjeneste i VF og ND2

       Gudstjenester på institusjon:9

       Andakter på insititusjon:47

       Nattverddeltakere totalt:425

       Totalt gudstjenestefeirende1100

       Hverdagsbønn i Vår Frue45

       Sangstunder, hyggetreff o.l.:164

       Trimstunder:62

       Samtaler / hjemebesøk340

       Kulturarr. i kirke (ant deltakere)10 (800)

       Kor (deltakere/øvelser/opptredener)19/33/11

       Tallene for 2016 viser en betydelig økning i antall samtaler og hjemmebesøk, samt hyggetreff. Dette er et direkte resultat av en ekstra diakonistilling på 50% som vi disponerte første halvår. Den ga oss mulighet til å øke aktiviteten på viktige områder. Samtaler og oppfølging av enkeltpersoner er kanskje det viktigste arbeidet vi gjør, og samtidig det som er vanskeligst å passe inn i en tettpakket aktivitetsplan.

       Som en følge av den økte bemanningen på våren startet vi bl.a. med månedlige hyggetreff på St Jørgens hus, i tillegg til de ukentlige trimstundene. Disse ble godt mottatt, men ble det ble vanskelig å fortsette med disse da vi gikk tilbake til opprinnelig bemanning på høsten. For å kompensere behovet for mer nærvær på huset, (og delvis pga endringer i beboergruppa med færre spreke eldre), ble løsningen å droppe de rene trimstundene på mandager og heller satse på ukentlige mandags-hyggetreffav lengre varighet.Konseptet her er kaffe, lett servering, ringspill, quiz og allsang. Vi har god hjelp fra Løkkan Frivilligsentral i dette arbeidet.

       En annen stor satsing i 2016 var arbeidet med å etablere sorggrupper og bedre rutinene for oppfølging av etterlatte. Dette er et felles-diakonalt samarbeid mellom alle menighetene i byen, og det ble i september startet hele 5 sorggrupper! Det vil bli gitt tilbud om nye grupper hvert halvår og ansvaret for å lede disse vil gå på omgang mellom menighetene. I forkant av oppstarten ble det arrangert et stort tema-møte om sorgi Vår Frue kirke hvor musiker og diakoniarbeider i Areskau sto for de kunstneriske innslagene.

       En annen viktig og arbeidskrevende oppgave er Adresseavisens juleinnsamling. Antall søkere steg fra 185 i 2015 til nærmere 300 i 2016. Vår menighet mottar vesentlig flere søkere enn de andre menighetene, og arbeidsbelastningen er stor. Det pågår derfor en dialog om andre modeller for å effektivisere arbeidet med søknadene.


       Fokusområder i perioden

       • Bevisstgjøre kommunen på besøkstjenesten
        • initiere møte med øverste helseledelse i Trondheim kommune
         • Kommentar: Pga arbeidskapasiteten har det ikke vært mulig å få til et møte med ledelsen i kommunen. Det anses likevel som viktig å få til dette, og det tas siste på å invitere til et slikt møte i løpet av 2017.
       • Videreutvikle eldrearbeidet
        • utarbeide alternative arbeidsformer og rutiner, herunder nye andaktsformer; bevisstgjøring av balansen mellom forkynnelse og annen aktivitet
         • Kommentar: Dette er et pågående arbeid som vi samarbeider omog drøfter i teamet. Vi opplever å ha en fin balanse mellom forkynnelse og annen aktivitet.
       • Organisere teamet til arbeidsoppgaver og struktur
        • utvikle større fleksibilitet mtp hvem som gjør hva
         • Kommentar: Vi har fått til en fin fordeling av arbeidsoppgavene, men har nå fordelen av at alle tre kan bidra på de fleste av disse.
       • Inngå ny avtale om drift av VFÅK
        • sluttføre evalueringen og gi føringer for videre drift til MR
         • Kommentar: Samtalene rundt ny avtale ble mer utfordrende enn forutsett. Vi rakk derfor ikke å sluttføre disse og skrive en ny avtale, selv om den forlengede avtalen ble ytterligere forlenget ut året.


       8. Musikk

       Fokusområder i perioden

       • Bedre bevissthet rundt forvaltning av et bredt korrepertoar
        • avholde jevnlige møter med alle våre kor for å samkjøre repertoar og differensiere korenes profil
         • Kommentar: Arbeidet fortsetter
       • Nå bredt og planmessig ut til et stort og relevant publikum
        • videreutvikle vår PR-profil, særlig visuell markedsføring.
        • satse mer på internasjonal markedsføring, særlig ifb Orgelfest
         • Kommentar: Arbeidet fortsetter
       • Tilby en noe lengre serie med internasjonale orgelkonserter på sommeren
        • utvide serien fra 4 til minimum 6 konserter
        • sørge for ekstern finansiering av dette
         • Kommentar: Konsertserien om sommeren er utvidet til 6 konserter, fra 29.juni til 10.aug. Norsk kulturråd og Trondheim kommune har bevilget støtte til serien.
       • Oppnå bedre planmessighet mtp orgelformidling for barn
        • jobbe videre med å utvikle barne-profil og avklare hyppighet/mengde
         • Kommentar: Orgelkonsertserien vi startet opp i 2015 for 5. klasser i samarbeid med NDR ble en stor suksess også dette året.
       • Sørge for kor-dekning på alle høymesser hele året
        • etablere en økonomisk plattform for dette. Undersøke om det finnes noen form for reiselivsmidler mtp sommeren
         • Kommentar: Arbeidet fortsetter. Trondheim Vokalensemble er en del av dette.
       • Videreføre satsning på større verk i høymessen
        • messeledd ved kor / orgel 1 søndag pr md
        • søke midler til større verk
         • Kommentar: Satsningen på «Store verk i Nidarosdomen» fortsetter. Siste søndag i måneden skal høymessen ha en utvidet musikksatsning med oppføring av messer fra ulike tidsepoker. Norsk kulturråd har støttet denne satsningen også i 2016.
       • Gjennomføre Orgelfest 2016
        • planlegge i god tid i tråd med budsjett
        • involvere menighetens andre aktivitetsområder
         • Kommentar: Orgelfest 2016 ble gjennomført. Det var et variert og godt program. Belastningen på staben er fortsatt i største laget med et slikt arrangement.
       • Avstemme aktivitet med økonomi
        • ha god kontroll på alle reelle kostnader og inntekter
        • fortløpende vurdere mulige tilskuddsordninger
        • holde god dialog med MR
         • Kommentar: Økonomikontrollen fungerer godt, og aktivteten holder rammene.


       9. Trosopplæring og skole – kirkesamarbeid

       • Skole-kirke:
        • Samarbeidet med Singsaker skole fortsetter, med ett møtepunkt for hvert årstrinn, enten ved at vi besøker skolen, eller at klassen besøker kirken. Samarbeidet med ledelsen og lærerne er godt, noe som kommer aller tydeligst til syne ifbm skolegudstjenesten før jul. Vi samarbeider også om julegudstjenester med Thora Storm videregående skole og Trondheim katedralskole; alle med stor elevmedvirkning.
       • Konfirmanter:
        • Konfirmasjonsprosenten på innensokns konfirmanter holder seg stabilt i overkant av 50%. I tillegg erfarer vi stor etterspørsel fra utensokns konfirmanter og korkonfirmanter. Konfirmantarbeidet har vokst ut av lokalene i Waisenhuset, slik at Øysteinssalen må tas ibruk ved presentasjon- og samtalegudstjeneste. Et pilotprosjekt med differensiert konfirmantundervisning ble gjennomført på høsten, med en gruppe ten-sing-konfirmanter som hadde fem samlinger i Vår Frue. Samarbeid i prostiet om konfirmantleir, er årets høydepunkt.
       • Ungdomsledere:
        • Arbeidet med lederkurs for fjorårskonfirmanter fortsetter. Det gjør at vi nå har en kjerne på rundt 25 ungdomsledere som møtes en gang i måneden i kirkestuene. Og gjør en formidabel innsats i konfirmantarbeidet og det andre trosopplæringsarbeidet. Lederkurset drives av menighetspedagog, barne- og ungdomsarbeider og kapellanene i Lademoen og NDVF, og avsluttes med pilegrimsvandring fra Skaun til Nidarosdomen.


       Fokusområder i perioden

       • Holde søndagsskole og utvikle ministrant-tjeneste.
        • følge opp dette systematisk
         • Kommentar: Forslag om å engasjere førskolelærer-studenter til å lede søndagsskolen har ikke blitt fulgt opp, på grunn av manglende bevilgning. Det har ikke vært søndagsskole i 2016. Ministranttjeneste ved konfirmanter har blitt gjennomført en søndag i måneden i løpet av konfirmantåret. Konfirmantene har også hatt gudstjenesteoppgaver i forbindelse med torsdagsmessa i Vår Frue første torsdag i måneden. Det er barne- og ungdomsarbeider som har administrert og gjennomført dette arbeidet, i samarbeid med prestene. I forbindelse med Lys Våken og Familiemessa under OFD, har barn hatt oppgaver som ministranter.
       • Øke antall barn som deltar i de punktuelle tilbudene
        • jobbe med synliggjøring, styrke kommunikasjonen med familiene
         • Kommentar: Arbeidet fortsetter. Det er en stor utfordring hvordan vi kan holde kontakten med dåpsfamiliene.
       • Styrke og effektivisere trosopplæringsarbeidet
        • sørge for et aktivt lokalt utvalg
        • lage plan for hvem som skal ha hvilket ansvar og hvem som skal bidra
         • Kommentar: Lokalt utvalg er supplert etter menighetsrådsvalget, og har følgende medlemmer: Inger Bakken, Hedda Vormeland, Simen Ådnøy Ellingsen, Beate Iren Lerdahl og Brit-Ninni Fossli. Sistnevnte leder arbeidet i egenskap av trosopplæringsmedarbeider. Utvalget har hatt 5 møter. Ved utgangen av året ble lokal trosopplæringsplan levert biskopen for godkjenning. To fra utvalget har sittet i komite med Kirkens Bymisjon ifbm. med ny julekrybbe i Vår Frue.
       • Utvikle ny barnekrok
        • samarbeide med NDR
         • Kommentar:Utredningsarbeid om behov og ønsker for sted i rommet har vært gjort i trosopplæringsutvalget. Som en midlertidig ordning, har utvalget kjøpt inn boknett til lån for barn under gudstjenesten. Arbeid med konkret forslag til løsning for «barnekrok» fortsetter, og komité med tre fra NDR og tre fra menigheten er nedsatt.


       10. Forvaltning av bygninger


       Fokusområder i perioden

       • Forvalte eiendommene
        • utarbeide strategiplan for eiendommene
        • foreta en totalvurdering av romløsning i Waisenhuset
         • Kommentar: Arbeidet med Waisenhuset ble liggende brakk i 2016.
       • Holde orden i kirkene
        • etablere faste møbler i kirkerommet for lyd- og lysmiksere
        • oppgradere sakristiet
        • etablere oss i nye lagerrom mv i kjellerarealene
         • Kommentar: Vi etablerte oss i de nye lagerrommene i 2015. Ut fra en kostnadvurdering har det ikke blitt gjort noe med sakristiet eller møbler for mikserne.
       • Vedlikeholde kirkeinventar
        • gjennomføre inventarlistekontroll (kirkebyggdatabasen)
        • lage samlet oversikt over reparasjons- og vedlikeholdsbehov
         • Kommentar: Dette arbeidet gjenstår
       • Vurdere utleie
        • revidere utleiereglement og leiesatser
         • Kommentar: Det ble sendt varsel til leietakerne om krav om gjengs leie fra 1/1-17. Leiesatsene for Kirkestuene ble revidert.
       • Etablere gode arbeidsvilkår
        • etablere faste kortribuner i øst og vest
        • finne ordninger for akseptable arbeidsforhold (trekk og varme) for musikere og korsangere
         • Kommentar: Kortribunene ble innkjøpt i 2016. Disse har vært vært til stor berikelse for oss, både for de som rigger og for korene som bruker de.
         • Ledende domkantor har arbeidet sammen med NDR for å komme fram til en god ordning for skjerming mot trekk for musikerne.

       11. Økonomi

       Regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet på flere områder.

       Vi har hatt en høyere forbruk av lønn enn budsjettert (kto 134000), noe som i all hovedsak har sammenheng med en svangerskapspermisjon. Denne finner sin motpost på 174000. Orgelfesten har også medvirket i det økte forbruket av lønn (se for øvrig egen kommentar i neste avsnitt).

       En rekke kostnader og inntekter er påkommet i regnskapet uten at disse er budsjettert. Dette har sin årsak i at Orgelfest 2016 ikke var kommet langt nok i planleggingen til at det ble en del av budsjettet. Her besluttet imidlertid rådet at dette regnskapsområdet måtte gå i balanse, noe det også gjorde med en omsetning på 676.000. Det er spesielt kontoene for annonser (114000), refusjon lønn (134000) og honorar/reise (111040+117000) som er kostnadsdrivende, mens inntektene kommer på billettinntekter (162010) og støtte/gaver (183000+187000).

       Signingsjubileet medførte en betydelig større kostnad enn budsjettert. Dette gjaldt både ift pynting (112090) og vakthold (120080+126500). Dette ble dekket inn ved bruk av BF Statsmidler (195000)

       Utleie av kirkene ble budsjettert lavt. Dette ut fra prognoser på budsjetteringstidspunktet. Regnskapet viser en betydelig økning (163020, men dette er et bruttotall. Motposten, refusjon til fellesråd, utleie (134010) viser at nettoresultatet fra utleien ble vesentlig lavere, men fortsatt ga det et betydelig bidrag til menighetens resultat.

       Posten «andre oppg.pliktige godtgjørelser» (116500) viser et betydelig overforbruk. Dette har sammenheng med tidligere omtalte orgelfest, med menighetens engasjement i Olavsfestdagene

       (som har tilnærmet fulldekning), en stilling i eldrearbeidet som fakturerte sin tjeneste i stedet for å motta lønn, og til sist tre nye messehakler i domkirka og arbeid med julekrybbe i Vår Frue kirke, begge med dekning fra bundne fond.

       Posten «inventar, …» (120000) viser også et overforbruk. Dette gjelder i all hovedsak nye kortribuner i domkirka, inndekt fra disposisjonsfondet.

       Den aller største posten er «interne overføringer» (138000). Dette er ingen intern overføring, men en innbetaling til Trondheim kommune for menighetens andel av restaureringen av Steinmeyer-orgelet. Dette ble dekket inn fra bundet fond (138000).

       Tilskudd/gaver til andre (147000) rommer midler som kommer fra bl.a. Kulturrådet, og som skal til korene. Disse føres gjennom menighetens regnskap (187000 – 147000). I tillegg er offer i «Engelen» ført på 147000 i stedet for 146500 hvor det ble budsjettert.

       Midlene fra rentekompensasjonsfondet budsjetteres på 170000, men ble ført på 187000. Som en følge av nedtrapping i kompensasjonen, kom det inn vesentlig mindre enn budsjettert.

       Eiendomsdriften framstår med et stort overskudd. Dette har sammenheng med et lavt og kun nødvendig vedlikehold ettersom det planelgges en betydelig rehabilitering av eiendommene. Det ble utbetalt en skadedyrserstatnig på Waisenhuset (173000) hvor alle kostnadene påløp i 2015.

       Resultatet viser et lite mindreforbruk. Det er bekymringsfullt at aktiviteten fortsatt er så stor at den i stor grad finansieres av husleieinntektene fra eiendomsdriften. Det må tas grep rundt dette senest når eiendommene skal rehabiliteres og inntektene uteblir for en periode.


       Trondheim 30. mars 2017

       Nidaros domkirke og Vår Frue menighetsråd

       • Andreas Kjosavik, menighetsrådsleder
       • Jørund Hølaas, daglig leder