NDR i 150 år

I 2019 feirer Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) 150 årsjubileum. NDR ble opprettet i 1869 for å gjenreise Nidaros domkirke (bedre kjent som Nidarosdomen) som lå delvis i ruiner etter flere branner i middelalderen.

Gjennom de siste 150 årene har håndverkerne, kunstnerne og forskerne ved NDR ikke bare gjenreist nasjonalhelligdommen, men også tilegnet seg unik kunnskap om middelalderens byggeskikk og byggemetoder.

Fremdeles jobber rundt 30 håndverkere i NDRs verksteder med å sette i stand nasjonalhelligdommen etter gamle håndverksmetoder. Når du besøker Nidarosdomen i dag kan du se håndverkere i aktivitet, både inne i Nidarosdomen- og på stillaser utenfor.

Om organisasjonen

NDR utøver statens ansvar for restaurering, drift og vedlikehold, forskning og formidling av Nidaros domkirke og Erkebispegården i Trondheim.

NDR er nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein og har et egenartet håndverksmiljø med lang og levende håndverkstradisjon på et høyt nivå.

Virksomheten har en aktiv publikumsavdeling som mottar rundt 500.000 besøkende hvert år. NDR omfatter også Nasjonalt Pilegrimssenter med overordnet ansvar for pilegrimsledene i Norge og St.Olavs-veiene som europeisk kulturveg under Europarådet.

NDR ledes av et styre og er underlagt Kulturdepartementet. Virksomheten utgjør i overkant av 70 årsverk.

Visjon og mål

NDRs visjon er å arbeide for at Nidarosdomen og Erkebispegården sammen med Pilegrimsledene beholder og utvikler sin relevans som nasjonale kulturminner og historiske objekter i et moderne samfunn. Dette innebefatter en helhetlig tilnærming som tar opp i seg både veien og målet, hhv pilegrimsledene og det nasjonale, symbolske og hellige sentrum, og kan sammenfattes i mottoet: «til Nidaros – veien og målet!»

NDRs overordnede mål

  • Nidaros domkirke og Erkebispegården skal planmessig sikres, vedlikeholdes og restaureres basert på forskning og etter gjeldende internasjonale restaureringsprinsipper
  • NDR skal opprettholde og videreutvikle sin posisjon som et nasjonalt kompetansesenter for restaurering av verneverdige bygninger i stein
  • Pilegrimssatsingen skal bidra til verdiskapning og positiv utvikling langs St. Olavsveiene til Trondheim. Den skal ha en tydelig kirkelig forankring og samtidig være åpen og inkluderende for mennesker med ulik tro, kultur og tradisjon
  • Nidaros domkirke og Erkebispegårdens historie skal formidles til publikum. Formidlingen skal skape refleksjon og forståelse, ta i bruk moderne metoder og være tilpasset ulike målgrupper
  • NDR skal være en bærekraftig og utviklingsorientert organisasjon

Tildelingsbrev fra Kulturdepartementet

Riksrevisjonens beretning