Nidarosdomen er en aktiv menighetskirke og et fredet kulturminne. Vi ber om at det tas hensyn til katedralens besøkende og at det vises aktsomhet for kulturminnet ved fotografering og filmopptak. Erkebispegården er Nordens eldste ikke-religiøse bygg, og et fredet kulturminne.

Forespørsel om foto- eller filmopptak i eller ved Nidarosdomen og Erkebispegården:

Ved foto- og filmopptak som skal publiseres eller benyttes kommersielt, må det innhentes tillatelse fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) i god tid på forhånd. Ved publisering må det opplyses om hvor opptakene er gjort.

Faktura for avtalte kostnader vil bli sendt når opptakene er avsluttet. Uforutsette utgifter kan kreves refundert.

Pris for leie av lokaler/arena:

  • Nidarosdomen kr. 5 000,- per time
  • Erkebispegården kr. 3 000,- per time
  • Utendørs kr. 2 000,- per time
  • Pris for bistand ved rigg og opptak: Fra kr. 513,- per time
  • Administrasjonskostnad: Kr. 500,-


Praktiske detaljer:

  • Nøkler utleveres ikke til leietaker.
  • Parkering og oppstilling av biler og utstyr tillates kun på anvist plass, og i begrenset omfang.
  • Evt. garderobe og oppholdsrom er kun på anvist sted.
  • Servering av mat og drikke/spising av matpakke er ikke tillatt i Nidarosdomen.
  • For spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver, Marianne Vikan: marianne.vikan@nidarosdomen.no / 415 31 563

Rigg

Riggeplan og installasjoner skal godkjennes av NDR (tegninger kan kreves). Flytting av møbler og gjenstander må godkjennes på forhånd.

NDR vurderer om de skal delta ved rigg. Kostnad for deltakelse ved rigg vil faktureres.

Bemanning fra leietaker skal være tilstede og påse at retningslinjer følges og overholdes. Om nødvendig kreves det at personell fra NDR er tilstede.

Ved eventuelle endringer i planer for rigg og midlertidige installasjoner skal dette godkjennes av NDR.

Ved inn/utlasting av utstyr må gulv tildekkes slik at man ikke skader gulv. Dette gjelder spesielt ved bruk av jekketraller og transportkasser med hjul som kan forårsake dette. Dørstokker/kanter må beskyttes ved transport over disse.

Riggområder tildekkes slik at man unngår riper/skader i gulv.

Arbeid i høyden. Fallsikring er påkrevd ved arbeid i høyden der sikringstiltak ikke er etablert. Personell for arbeid i høyden må ha gjennomført kurs.

Ved heising av utstyr til triforiet må område avsperres. Hjelm skal brukes. Gulv grunnplan og innlastningsområde i triforiet skal beskyttes.OBS! Det er linjedeteksjon for brann. Lysstråle skytes gjennom hele kirkerommet fra vest til øst. Når lysstråle brytes utløses brannalarm. Unødig brannutrykning viderefaktureres.

Ved eventuelle skader på personell og bygning/inventar skal dette umiddelbart varsles til NDR. Skjema for avviksrapportering skal fylles ut.


Opptak

Opptaksplan leveres til NDR på forhånd og skal omfatte følgende: Dagens aktiviteter, antall deltagende personer, produksjonsutstyr, behov for flytting/endring av interiører, bruk av rekvisitter.

Ved alle filmopptak og større fotoopptak skal representant fra NDR være tilstede.

Fotografering og filmopptak kan lett resultere i store påkjenninger for bygget og for interiør. Bygninger og gjenstander skal ikke utsettes for bruk eller håndtering som kan resultere i skade. Det må derfor vises stor aktsomhet i slike sammenhenger. NDR vil kreve full erstatning av leietaker ved eventuelle skader. NDR forbeholder seg retten til å øyeblikkelig stanse opptak ved brudd på forskriftene og evt. avtale. Opptak med drone er ikke tillatt innendørs.


Opptak med drone

NDR har strenge regler for bruk av droner av hensyn til Nidarosdomen og Erkebispegården som fredede kulturminner og ikke minst på grunn av nærhet til helikopterlandingsplass på St. Olavs hospital. Det må innhentes tillatelse fra NDR i god tid på forhånd.

Av hensyn til kulturminnene og våre besøkende, er det restriksjoner ved bruk av drone rundt våre bygninger. I visse tilfeller gir vi tillatelse droneopptak til RO3-operatører, men kun hvis det foreligger uttrykkelig tillatelse til dette fra Luftfartstilsynet. Opererer du dronen til nytteformål, stilles det krav til at du har nødvendig kompetanse og gyldig operatørtillatelse.

Filming med drone skal godkjennes av NDR i god tid før opptak starter.