I 2020 fikk Bygghytta ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) plass på UNESCOs fortegnelse over gode vernepraksiser. NDR er en av fire norske organisasjoner som har fått plass på denne eksklusive listen. Nå har organisasjonene som sto bak nominasjonene av de fire elementene etablert et nettverk.

Det nyetablerte nettverket har som formål å samarbeide om felles oppgaver knyttet til vern og formidling av den immaterielle kulturarven som de fire innskrevne elementene representerer, nasjonalt og internasjonalt. Nettverket ønsker også å etablere en felles påvirkningskanal overfor offentlig forvaltning, politiske- og bevilgende myndigheter.

De fire innskrevne elementene er:

  1. Oselvarverkstaden, UNESCOs register over gode vernepraksiser (2016)
  2. Spel, dans og song (stev og stevjing) i Setesdal, representativ liste (2019)
  3. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, UNESCOs register over gode vernepraksiser (2020)
  4. Nordiske klinkbåttradisjoner, representativ liste (2021)

Oselveren
Oselveren er betegnelsen på en klinkbygd båttype med røtter tilbake til før vikingetiden. I 2016 ble kunnskapen om å bygge og bruke oselvarbåt innskrevet på UNESCOs liste over verdens immaterielle kulturarv, som første norske bidrag.

Foto: Oselvarverkstaden

Sang og dans fra Setesdalen

Stev, dans og spill fra Setesdal stod lenge i fare for å dø ut. I 2019 ble denne tradisjonen ført opp på UNESCO's liste over immateriell kulturarv.

Foto: Geir Daasvatn

Bygghytta ved Nidarosdomen
I 2020 ble NDR sammen med 17 andre bygghytter fra Frankrike, Sveits, Tyskland og Østerrike oppført på UNESCO’s fortegnelse over gode vernepraksiser.

Klinkbåttradisjonen

I 2021 ble den fellesnordiske tradisjonen med klinkbygde båter innskrevet på UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Foto: Adnan Icagic

Bygghytta ved Nidarosdomen

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er den eldste bygghytta i Norden, opprettet i 1869 for å gjenoppbygge Nidarosdomen som delvis lå i ruiner etter flere branner i middelalderen, provisoriske reparasjoner og dårlig vedlikehold.

NDR er et nasjonalt kompetansesenter for bevaring og restaurering av verneverdige bygninger i stein. En viktig oppgave er å verne og videreføre den tradisjonelle håndverkskompetansen som er representert ved bygghytta.

Ved NDR arbeider steinhuggere, murere, blyglassarbeidere, tømrere, smeder og gipsmakere sammen med arkitekt, arkeologer, historikere og konservator for å ta vare på Nidarosdomen og Erkebispegården. Organiseringen av arbeidet sikrer at den praktiske kunnskapen blir videreført og videreutviklet samtidig som viktig dokumentasjon blir samlet for framtiden.

Prosjektleder:

Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN
Telefon: +47 922 04 874, e-post: tore@kysten