Mandag 18. mars var finansminister Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Bygghytta ved Nidarosdomen. Bygghytta vil bli en viktig samarbeidspartner for det nye kirkebevaringsfondet som etableres i Trondheim.

Kirkebevaringsfondet

21. februar i år la regjeringen frem en omfattende strategi for det nye kirkebevaringsfondet, som skal sikre midler til istandsetting av nærmere tusen kulturhistorisk viktige kirkebygg (fredede og listeførte kirker) i flere generasjoner fremover.

Strategien er starten på en historisk satsing. Regjeringen vil sikre at det i de neste 20–30 årene skal brukes inntil 500 millioner kroner per år til å sette i stand kirkebygg. Midlene kommer som utbytte fra Opplysningsvesenets fond og tilleggsbevilgninger over statsbudsjettet. Den samlede verdien av den statlige satsningen er estimert til å være i størrelsesorden 10 milliarder kroner.

- Det er nettopp et slikt håndverksmiljø strategien for Kirkebevaringsfondet både trenger - og får glede av i årene som kommer, sier Bjørgvin Thorsteinsson, direktør ved NDR.

Bygghytta vil bidra til kompetanseløft

En slik historisk satsning forutsetter fagfolk med kompetanse innen tradisjonshåndverk. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er omtalt i strategien som et viktig kompetansemiljø og som en relevant samarbeidspartner for bevaringsfondet. Finansministeren hadde selv invitert seg på besøk til Bygghyttas verksteder på Kalvskinnet, for å bli mer kjent med håndverkerne og den unike håndverkskompetansen som finnes der.

- Bevaringsstrategien legger opp til et stort behov for håndverkshender og -hoder i de neste 20-30 årene. NDR gjør seg nå beredt, både til å ta del i - og til å ta initiativ til å øke kapasiteten på kompetent arbeidskraft i årene som kommer, sier Rune Langås, leder for Bygghytta ved NDR.

150 års erfaring

NDR ble opprettet som en bygghytte allerede i 1869. I 150 år har Bygghytta testet og forsket seg frem til unik kunnskap om tradisjonelle håndverksmetoder, - teknikker og materialer. I 2020 fikk Bygghytta ved Nidarosdomen plass på UNESCOs liste over gode vernepraksiser for sin kompetanse og ivaretakelse av tradisjonelle håndverk. Bygghytta er også utpekt av Stortinget til å være et nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein.

Bygghytta i dag

I dag består Bygghytta av 6 verksteder der 3 fag er unike; steinhugger, gipsmaker og blyglassarbeider. I tillegg har Bygghytta unik kompetanse innen mur-, snekker- og smedfaget. I Bygghytta finnes også en utredningsavdeling med konservatorer, arkeologer og forskere, og har som sin standard å arbeide tverrfaglig med alle bygningsmessige utfordringer.